Wednesday, February 1, 2012

decomple apk

其實有d朋友都問過我有關Android Decompile apk method.


其實deompiler apk有很多工具,在這使用的是 apktool

下載apktool1.4.3.tar.bz2,及apktool-install-windows-r04-brut1.tar.bz2

解開後,把三個檔案 aapt.exe, apktool.bat 和 apktool.jar 放在同一個資料夾下
進入Command mode

反組譯 APK
#apktool d file.apk