Wednesday, November 6, 2013

Damn!! 香港自私既人真多


唉!! 香港自私既人真多,有柱男,有柱女,
MTR想有野扶都難!

今日又一新攪作,平日我好鐘意分享日常電腦小知識,
點知D人聽完就當係自已野,唔Quote我名,都冇所謂,
一有問題就大大聲話我講,冇問題就扮晒Mark哥!